Posted in Տնային Աշխատանք, Քիմիա, Uncategorized

Փորձ 1.

Լակմուս – կապույտ

Մեթիլ նարնաջագույն – դեղին

Ֆենոֆտալեին – մորու գույն

Փորձ 2.

Չեզոացման ռեակցիա

Հիմք՝

NaOH+HCl  – NaCl+H2O

Քանի գրամ աղ կստացվի, եթե փորձի համար վերցրել ենք:

m(NaOH)= 0,4

m(NaCl) -?

1. n(NaOH)=m(NaOH)/ M(NaOH)=0,4/40=0,01

M(NaOH)= 23+16+1=40gram mol

n=m/M

2. n(NaCl)=n(NaOH)=0,01mol

3. m(NaCl) = nM=0,01*58,5=0,58mg6