Posted in Ռուսերեն, Uncategorized

Проект » Энциклопедия одного слова»

Проект » Энциклопедия одного слова»

1. Выбери какое- нибудь слово, любое.

жизнь

2. Посмотри все словари и исследуй, что означает это слово, откуда( из какого языка) оно пришло.

Очень старое слово, но на самом деле это не слово, а абревиатура. Жизнь – это один из символов древнеславяноарийской азбуки, который означает “живот земли нашей”. Жизнь — основное понятие биологии — активная форма существования материи, в некотором смысле высшая по сравнению с её физической и химической формами существования. Также можно сказать, что жизнь является характеристикой состояния организма. Также под словом «жизнь» понимают период существования отдельно взятого организма от момента его появления до его смерти.

3. Сколько у него значений, подбери к нему синонимы, антонимы.

Значении примерно 15. Синонимы: дни, бытие. Антонимы: смертьнебытие.

4. Составь с этим словом словосочетания.

Радостная жизнь.

Интересная жизнь.

Свет жизни.

Светлая жизнь.

5. Составь предложения с этим словом: с точкой, вопросительным знаком, в разных формах.

Вся его жизнь прошла перед его глазами.

Есть ли жизнь в других планетах?

Ах, как я люблю свою жизнь!

6. Где чаще всего используется это слово ( например, в речи, в худ. произведении,…).

Я думаю, что это слово чаще используется в произведениях, потому что писатели часто говорят о жизни.

7. Какие эмоции вызывает у тебя это слово?

Это слово у меня вызывает самые яркие и хорошие эмоции. Когда я слышу слово жизнь вдохновляюсь, улыбаюсь, радуюсь. Люблю это слово – жизнь.

Posted in Երկրաչափություն, Uncategorized

Երկրաչափություն. Տնային աշխատանք

  1. Քառակուսու մակերեսը 81 սմ է: Գտեք այդ քառակուսու կողմը:

1

S=81սմ

a=?

Լուծում՝

1) a=√81=9սմ

Պատ.՝ 9սմ

2.  Զուգահեռագծի կից կողմերը 8 և 11 են, իսկ նրանց կազմած սուր անկյունը 30º է: Գտեք զուգահեռագծի մակերեսը:

2

AC=BD=11

AB=CD=8

<D=30

S-?

Լուծում՝

1)S=BH*CD

2) BH=8/2=4

3)S=4*8=32սմ

Պատ.՝ 32սմ

3.     Գտեք շրջանագծին արտագծած ABCD քառանկյան պարագիծը, եթե AB=11; BD=15:

3

AB=11

BD=15

P-?

Լուծում՝

1) P=AB+BD+DC+AC=11*2+15*2=52սմ

Պատ.՝ 52սմ

4.     Ապացուցիր, որ ցանկացած շեղանկյանը կարելի է ներգծել  շրջանագիծ:

Հնարավոր է ցանկացած շեղանկյանը ներգծել շրջանագիծ, որովհետև շեղանկյան բոլոր կողմերը միշտ հավասար են:

5.     Սեղանի մեծ և փոքր հիմքերը համապատասխանաբար 12 և 6 են, իսկ բարձրությունը` 7: Գտեք սեղանի մակերեսը:

5.

AB=6

CD=12

AH=7

S=?

Լուծում՝

1)S=AB+CD/2*7=63սմ

Պատ.՝ 63սմ

6.  ABC ուղղանկյուն եռանկյան էջերը ` AB=4 սմ և BC=3 սմ են:

ա. Հաշվիր եռանկյան ներքնաձիգը, մակերեսը :

Պատ.՝  AC=5սմ, S=12

բ. Հաշվիր A անկյան սինուսը, կոսինուսը, տանգենսը:

Պատ.՝ SinA=3/5, COSA=4/5, TgA=3/4

7.  ABCD ուղղանկյան A անկյան կիսորդը BC կողմը հատում է K կետում, ընդ որում BK=9; CK=12: Գտնեք AB կողմի երկարությունը և ուղղանկյան մակերեսը:

Պատ.՝

8.  Ուղանկյուն եռանկյան էջերի գումարը 17  է, իսկ ներքնաձիգը՝ 13:  Գտիր ուղղանկյուն  եռանկյանը ներգծած շրջանագծի շառավիղը:

Լուծում՝

1) r=a+b-c/2

2) r=17-13/2=2

Պատ․՝ 2

Posted in Գրականություն, Uncategorized

Ռեյ Բրեդբերի. Մահն ու աղջիկը

Ռեյ Բրեդբերի. «Մահն ու աղջիկը»

Վերլուծություն՝

Այս պատմվածքը մարդու և մահի պայքարի մասին էր: Նրա մասին էր, որ պառավը վախենում էր մահանալուց, մահը գալիս էր տարբեր կերպարանքներով, բայց ծեր պառավը իրեն չէր կորցնում և չէր բացում դուռը, բայց, երբ մահը եկավ պատանու կերպարանքով պառավը դուռը բացեց և մահացավ: Այս պատծմվածքը ուզում է ասել, որ մարդուն միայն կարող են հաղթել սրտի միջոցով, չէ որ պառավը սիրահարվեց, այդ պատճառով էլ բացեց դուռը:

 

Posted in Տնային Աշխատանք, Ֆիզիկա, Uncategorized

Ֆիզիկա. տնային աշխատանք

Թեման՝ Բյուրեղային մարմինների հալումն ու պնդացումը: Հալման տեսակարար ջերմունակություն:Գոլորշիացում և խտացում:Եռում:Եռման ջերմաստիճան:Շոգեգոյացման տեսակարար ջերմունակություն:

Հարցեր՝

1. Ինչ ագրեգատային վիճակներում կարող է լինել նյութը:

Երեք՝ գազային, հեղուկ և պինդ:

2. Որոնք են ջրի ագրեգատային վիճակները:

Սառույցը, ջուրը և գոլորշին:

3. Ինչով են բնորոշվում նյութի այս կամ այն ագրեգատային վիճակները:

Նյութի ագրեգատային վիճակները որոշվում են տեսքով և ջերաստիճանով:

4. Ինչպիսի դիրքերում են մոլեկուլները գազերում,հեղուկներում և պինդ մարմիններում:

Հեղուկներում մոլեկուլները դասավորված են անկանոն, շատ խիտ: Հեղուկները չեն պահպանում իրենց ծավալը: Պինդ վիճակում մոլեկուլները դասավորված են խիստ կանոնավոր: Պինդ մարմինները պահպանում են իրենց ձևը և ծավալը: Գազերում մոլեկուլները անկանոն են, իրարից հեռու, չեն պահպանում ո՛չ ձևը, ո՛չ ծավալը:

5. Որ պրոցեսն է կոչվում հալում:

Նյութի անցումը պինդ վիճակից հեղուկ վիճակի կոչվում են հալում:

6. Որ պրոցեսն է կոչվում պնդացում:

Նյութի հեղուկ վիճակից անցումը բյուրեղային վիճակի, անվանում են պնդացում:

7. Ինչ է հալման ջերմաստիճանը:

Այն ջերմաստիճանը, որի ժամանակ սկսում է հալումը և ավարտվում, անվանում են նյութի հալման ջերմաստիճան:

8. Ինչն են անվանում հալման տեսակարար ջերմություն:

1 կգ բյուրեղային նյութը նույն  ջերմաստիճանի հեղուկի վերածելու համար, կոչվում է հալման տեսակարար ջերմություն:

9. Ինչպես են հաշվում ջերմաքանակը, որն անհրաժեշտ է հալման ջերմաստիճանում բյուրեղային մարմինը հալելու համար:

Հալման ջերմաստիճանում կամայական զանգվածով բյուրեղային մարմնի հալման համար անհրաժեշտ ջերմաքանակը գտնելու համար պետք է այդ մարմնի հալման տեսակարար ջերմությունը բազմապատկել նրա զանգվածով:

10. Ինչ է շոգեգոյացումը, և ինչ ձևով է այն արտահայտվում:

Նյութի անցումը հեղուկ վիճակից գազայինի կոչվում է շոգեգոյացում:

11. Ինչ է գոլորշիացումը:

Գոլորշացումը շոգեգոյացում է, որը տեղի է ունենում հեղուկի ազատ մակերևույթից:

12. Ինչ է խտացումը:

Խտացումը կարող է տեղի ունենալ նաև այն ժամանակ, երբ գոլորշին չի շփվում հեղուկի հետ:

13. Որ գոլորշին է կոչվում հագեցած:

Հագեցած գոլորշին հեղուկի կամ պինդ մարմնի հետ թերմոդինամիկական հավասարակշռության մեջ գտնվող, քիմիական նույն բաղադրության գոլորշին է։

14. Որ պրոցեսն են անվանում եռում:

Եռում է կոչվում ինտենսիվ շոգեգոյացումը, որի դեպքում հեղուկի ներսում աճում և վերև են բարձրանում գոլորշու պղպջակները:

15. Ինչն են անվանում հեղուկի եռման ջերմաստիճան:

Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում հեղուկը եռում է, կոչվում է եռման ջերմաստիճան:  

16. Ինչն են անվանում շոգեգոյացման տեսակարար ջերմություն:

Ֆիզիկական այն մեծությունը, որը ցույց է տալիս, թե հաստատուն ջերմաստիճանում ինչ ջերմաքանակ է անհրաժեշտ 1 կգ հեղուկի գոլորշացման համար,կոչվում է շոգեգոյացման տեսակարար ջերմություն:

17. Որն է շոգեգոյացման տեսակարար ջերմության միավորը միավորների ՄՀ-ում:

Շոգեգոյացման տեսակարար ջերմությունը նշանակում են r տառով և չափում են ջոուլը բաժանած կիլոգրամով (Ջ/կգ):

18. Ինչպես են հաշվում այն ջերմաքանակը, որն անհրաժեշտ է եռման ջերմաստիճանում հեղուկը գոլորշու փոխարկելու համար:

Կամայական m զանգված ունեցող և եռման ջերմաստիճանում գտնվող հեղուկի գոլորշացման համար անհրաժեշտ ջերմաքանակը գտնելու համար պետք է այդ հեղուկի շոգեգոյացման տեսակարար ջերմությունը բազմապատկել նրա զանգվածով՝ Q=rm:

Լրացուցիչ առաջադրանք.

Լուծել Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս II >>-ից էջ 13-ից մինչև է 19:

Ջերմաքանակ։ Ջերմության քանակի միավոր։ Տեսակարար ջերմունակություն

Տարբերակ 1

I․ Ջերմաքանակ անվանում են ներքին էներգիայի այն մասը, որը մարմինը ստանում կամ կորցնում է ջերմահաղորդման ժամանակ:

Պատ.՝ 3

II․ Մարմնի ներքին էներգիան չափվում է  Ջ, կՋ-ով:

Պատ.՝ 1

II․ Ցինկի տեսակարար ջերմունակությունը 380Ջ/կգC է: Դա նշանակում է, որ 1կգ զանգվածով ցինկը 1C տաքացնելու համար պահանջվում է 380Ջ էներգիա:

Պատ.՝ 3

IV․ Հաասար զանգվածներով ջրին, սպիրտինյ, կերոսինին և բուսական յուղին հաղորդվում են հավասար ջերմաքանակներ: Բուսական յուղի ջերմաստիճանը ավելի շատ կմեծանա:

Պատ.՝ 4

V․  Պատ.՝ 2. երկու

Տարբերակ 2

I․ Տեսակարար ջերմունակություն են անվանում ջերմության այն քանակը, որն անհրաժեշտ է նյութի 1 կիլոգրամի ջերմաստիճանը 1C-ով փոփոխելու համար:

Պատ.՝ 1

II․ Մարմինը տրված չափով տաքացնելու համար ջերմաքանակը կախված է նյութի տեսակից, նրա զանգվածից և ջերմաստիճանի փոփոխությունից:

Պատ.՝ 3

III․ Այդ նյութի տեսակարար ջերմունակություն է անվանվում այն ջերմաքանակը որն անհրաժեշտ է նյութի 1 կիլոգրամի ջերմաստիճանը 1C-ով փոփոխելու համար:

Պատ.՝ 1

IV․ Բաժակների մեջ լցվում են հավասար զանգվածներով և նույն ջերմաստիճանի ջուր, սպիրտ, կերոսին և բուսական յուղ: Հեղուկների մեջ գցվում է նույն զանգվածով և մինչև նույն ջերմաստիճանը տաքացրած ավազ: Ավազի ջերմաստիճանը բարձր է հեղուկների ջերմաստիճանից: Ջուրը կունենա ամենացածր ջերմաստիճանը:

Պատ.՝ 1

V․ Պատ.՝ 1․ մեկ

Տարբերակ 3

I․ Ջերմաքանակը ներքին էներգիայի այն մասն է, որը մարմինը ստանում կամ կորցնում է ջերմահաղորդման ժամանակ:շ

Պատ.՝ 2

II․ Ջերմաքանակը չափվում է Ջ, կՋ-ով:

Պատ.՝ 1

III․ Պղնձի տեսակարար ջերմունակությունը 380Ջ/կգC է: Դա նշանակում է, որ 1կգ զանգվածով պղինձը 1C տաքացնելու համար պահանջվում է 380Ջ էներգիա:

Պատ.՝ 3

IV․ Հավասար ջերմաստիճաններ ունեցող ջուրը, սպիրտը, կերոսինը և բուսական յուղը լցվում են մինչև միևնույն ջերմաստիճանը տաքացրած ալյումինե անոթների մեջ: Հեղուկների զանգվածնրը և անոթների զանգվածները հավասար են: Երբ ջերմափոխանակությունը դադարի, հեղուկներից բուսական յուղը կունենա ամենաբարձր ջերմաստիճանը:

Պատ.՝ 4

V․ Պատ.՝ 4․ չորս

Տարբերակ 4

I․ Ներքին էներգիան մարմինը կազմող մասնիկների կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաների գումարն է:

Պատ.՝ 3

II․ Տեսակարար ջերմունակությունը չափվում է Ջ/կգC, կՋ/կգC-ով:

Պատ.՝ 3.

III. Արույրի տեսակարար ջերմունակությունը 380Ջ/կգC է: Դա նշանակում է, որ 1կգ զանգված ունեցող արույրը 1C-ով տաքացնելու համար պահանջվում է 380Ջ էներգիա:

Պատ.՝ 3

IV․ Հավասար զանգվածներով և նույն սկզբնական ջերմաստիճան ունեցող ջուրը, սպիրտը, կերոսինը և բուսական յուղը միաժամանակ սկսվում են տաքացվել սպիրտայրոցների վրա: Սպիրտայրոցները յուրաքանչյուր միավոր ժամանակում անջատում են միատեսակ ջերմաքանակներ: Նույն ժամանակամիջոցում բուսական յուղի ջերմաստիճանը ավելի շատ կբարձրանա:

Պատ.՝ 4

V․ Պատ.՝ 3․ երեք

Ջերմության քանակի հաշվում:

Տարբերակ 1

I. Պատ.՝ 2. 0,38Ջ

II. Պատ.՝ 3. 95Ջ

III. Պատ.՝ 5. 57 000Ջ

IV. Պատ.՝ 1. 2,1 կՋ

V. Պատ.՝ 5. 2,3 կՋ

VI. Պատ.՝ 3. 50C

Տարբերակ 2

I. Պատ.՝ 3. 380Ջ

II. Պատ.՝ 1. 1 900Ջ

III. Պատ.՝ 4. 1 330 000Ջ

IV. Պատ.՝ 4. 210կՋ

V. Պատ.՝ 3. 138կՋ

VI. Պատ.՝ 1. 10կգ

Տարբերակ 3

I. Պատ.՝ 3. 380Ջ

II. Պատ.՝ 5. 3 800Ջ

III. Պատ.՝ 2. 570կՋ

IV. Պատ.՝ 5. 42կՋ

V. Պատ.՝ 2. 19կՋ

VI. Պատ.՝ 4. 4C

Տարբերակ 4

I. Պատ.՝ 1. 1Ջ

II. Պատ.՝ 4. 38Ջ

III. Պատ.՝ 3. 2,7կՋ

IV. Պատ.՝ 3. 8,4կՋ

V. Պատ.՝ 1. 4,8կՋ

VI. Պատ.՝ 5. 1կգ

Լուծել.Վ.Ի Լուկաշիկի խնդրագրքից էջ 108-ից 109 էջերի խնդիրներ 797-ից մինչև 808-ը:

797. m=15կգ

t1=15°

t2=750°

c=380Ջ/կգ

____________

Q-?

Q=mc(t2-t1)=15կգ380Ջ/կգ(750°-15°)=4189500Ջ

4189500:1000=4189,5կՋ

Պատ.՝ 4189,5կՋ

798.  m=250սմ3=0,25կգ

t1=14°

t2=100°

c=4200

____________

Q-?

Q=mc(t2-t1)=0,25*4200*65=90300Ջ

90300:1000=90,3կՋ

Պատ.՝ 90,3կՋ

799. m=0,35տ

t1=50°

t2=

c=880=0,88

__________

Q-?

Q=mc(t2-t1)=

800. m=32կգ

t1=15°

t2=1115°

c=540

_________

Q=?

Q=mc(t2-t1)=32*540*1100=19008000Ջ

1900080000:1000=19008կՋ

Պատ.՝ 19008կՋ

801. ա) m=60մ3*1000=60000կգ

t1=10

t2=20

c=1000

_____________

Q=?

Q=mc(t2-t1)=60000*1000*10=600000000Ջ

600000000Ջ:1000=600000կՋ

Պատ.՝ 600000կՋ

բ) m=60մ3*1000=60000կգ

t1=0

t2=20

c=1000

_______________

Q-?

Q=mc(t2-t1)=60000*1000*20=1200000000Ջ

12000000000Ջ:1000=1200000կՋ

Պատ.՝ 1200000կՋ

802.  m=1,5տ

t1=30

t2=20

c=880

___________

Q-?

Q=mc(t2-t1)=1,5*880*10=13200կՋ

Պատ.՝ 13200կՋ

803. m=200գ=0,2կգ

v=1,5լ

t1=20

t2=100

c1=4200

c2=920

____________

Q-?

Q1=mc2(t2-t1)=0,2*920*80=14720

Q2=vc(t2-t1)=1,5*4200*80=504000

Q=Q1+Q2=14720+504000=518720

518720:1000=518,72կՋ

Պատ.՝ 518,72կՋ

804. m=800գ=0,8կգ

v=5լ

t1=10

t2=100

c1=920

c2=42000

____________

Q-?

Q1=mc(t2-t1)=0,8*920*90=66240

Q2=vc(t2-tq)=5*4200*90=1890000

Q=Q1+Q2=1956240

1956240:1000=1956,24կՋ

Պատ.՝1956,24կՋ

805. m=65կգ

v=200լ

t1=4

t2=29

c1=460

c2=4200

________

Q-?

Q1=mc(t2-t1)=65*460*25=747500

Q2=vc(t2-t1)=200*4200*25=21000000

Q=Q1+Q2=21747500

21747500:1000=21747,5կՋ

Պատ.՝ 21747,5կՋ

806. m=5կգ

t1=70

t2=20

c=880

Աղյուս=300

_____________

Q-?

Q=mc(t2-t1)=5*880*50=220000

220000*300=66000000

66000000:1000=66000կՋ

Պատ.՝ 66000կՋ

807. m=1200

t1=25

t2=15

c=4200

________

Q-?

Q=mc(t2-t1)=1200*4200*10=50400000

50400000:1000=50400կՋ

Պատ.՝ 50400կՋ

808. m=0,2կգ

Q=10

c=100

______________

t=?

t=Q/mc=10/0,2*100=0,5

Պատ.՝ 0,5

809. m – 100գ = կգ

c – 140

Q – 280 Ջ

________

t-?

t=Q/mc

t=280/100*140=0,02

Պատ․՝ 0,02կՋ

810. Q – 1

m – 20գ – 0,02կգ

c- 250°C

_________

t – ?

t=Q/mc

t=1/0,02*250=0,2

Պատ․՝ 0,2կՋ

812. m – 100գ = 0,1կգ

t1 – 20°C

t2 – 24°C

Q – 152Ջ

_______

c-?

c=Q/m(t2-t1)

c=152Ջ/0,1կգ(24-20)=152Ջ/0,1կգ*4°C=380Ջ/կգ°C

Պատ․՝ 380Ջ/կգ°C

813. m – 100գ = 0,1կգ

t1 – 20°C

t2 – 40°C

Q – 280Ջ

______

c-?

c=Q/m(t2-t1)

c=280Ջ/0,1կգ(40-20)=280Ջ/0,1կգ*20°C=140Ջ/կգ°C

Պատ․՝ 140Ջ/կգ°C

814. Q=5կՋ

m – 100գ = 0,1կգ

c=250Ջ/կգ°C

t1=100°

————

t2-?

t2=Q/mc+t1

t2=5000Ջ/250Ջ/կգ°C*0,1կգ+32°C=232°C

Պատ․՝ 232°C

815. Q=1680կՋ

v=5լ

c=4200Ջ/կգ°C

t1=100°

————

t2-?

Q=vc(t2-t1)

1680=5*4200(t2-100)

1680=21000t2-2100000Ջ

21կՋt2=1680+2100կՋ=3780կՋ

t2=3780կՋ/°C/21կՋ=180°C

Պատ․՝ 180°C

Posted in Հասարակագիտություն, Uncategorized

Հասարակագիտություն. #18

Այս դասին մենք խոսեցինք կաշառքի մասին: Ես կարծում եմ, որ կաշառքն ամենաանիմաստ բաներից մեկն է, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ ընտրությունների ժամանակ պետք է իր ձայնը չվաճառի և քվեարկի նրան, որ իր կարծիքով լավ կղեկավարի իր երկիրը: Կարծում եմ, որ կաշառքը պետք է վերացվի մեր երկրից և առհասարակ երկրի երեսից: Ամեն մեկը թող իր գործը լավ իմանա և էլ ոչ մի խնդիր: Ոստիկանին կաշառք չեն տա, մարդկանց կաշառք չեն տա և առհասարակ այդ հասկացողությունը կկորի: Իհարկե դա շատ դժվար է, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր կաշառք են վերցնում նշանակում է, որ գումարի խնդիր ունեն, այսինքն բավարար աշխատավարձ, լիքը աշխատատեղեր չկան, որպեսզի մարդիկ աշխատեն և կաշառն էլ նրանց ինչին է պետք, եթե կարող են նրանք ինքնուրույն ընտրել իրենց երկրի ղեկավարին, այնպիսին, որ նրանք պատկերացնում են և ցանկանում: