Posted in Uncategorized

Homework.29.04.2016.English

2.

Fanny and Ethel worked in the same office, and, they were neighbors at home. Fanny was rather a careless girl, and he often lost things. Then she usually went to Ethel to borrow more from her. Ethel was a kind girl, but she sometimes got tired of lending things to her friend. One Saturday afternoon Fanny knocked at Ethel’s front door, and when Ethel came to open it, Fanny said to her, ‘Oh, hullo, Ethel. Please lend me a bag. I’ve lost mine. I’m going to the shops, and I feel very stupid when I haven’t got anything in my hand when I go out in the street.’ Ethel laughed and answered, ‘Well, Fanny, go down to the end of the garden. You’ll find a nice wheelbarrow in the shed there. Take that when you go down to the shops. Then you’ll have something in both of your hands.’

 

 1. Answer these questions.

 

1.Why did Fanny often lose things?

Fanny often lose things, because she was rather a careless.

2.Why did Ethel lend things to Fanny?

Ethel lend things to Fanny, because she was kind girl.

3.Why didn’t Fanny want to go to the shops without a bag?

Fanny want to go to the shops without a bag, because she feel your very stupid.

4.Why didn’t Ethel lend her a bag?

Ethel didn’t lend her a bag, because she afraid, what Funny was lose his a bag.

5.What did she want Fanny to take to the shops?

She want Fanny to take to the shops wheelbarrow.

6.Did Fanny take it, do you think?

I think what Funny take wheelbarrow, because she was little stupid.

2. Which of these sentences are true?

Write the correct ones down.

1.Ethel often borrowed things.

 1. Fanny often borrowed things.

3.Ethel often lent things to Fanny.

 1. Fanny often lent things to Ethel.

5.One day Ethel lost her bag.

6.One day Fanny lost her bag.

 1. Fanny liked carrying something in her hand.
 2. Fanny did not like carrying things.
 3. There was a shed at the end of Ethel’s garden.
 4. There was a shed at the end of Fanny’s garden.

 

3. Write this story, but do not put pictures: put words.

Ethel’s house is in a small street. It has a small garden at the back, and there is a home in it. Ethel keeps her  wheelbarrow there. Ethel is a clever girl. She works in an office. This is Ethel. She is at the door of her house, and she’s got a in her left hand? Because she is going to the shop.

3.

Dave married, and when his new wife saw the clothes in his cupboard, she said, ‘Dave, you have only got one good shirt. The others are very old, and they’ve got holes in them. I’m going to buy you a new one this afternoon.’ Dave liked his old shirts, but he loved his wife too, so he said, ‘All right, Beryl, but please don’t throw any of the old ones away.’ Dave went to work, and when he came back in the evening, Beryl said to him, ‘Look, Dave, I’ve bought you a nice shirt. Here it is. Put it on.’ Dave put the shirt on, and then he said, ‘Look at the sleeves, Beryl. They’re too long.’ ‘That’s all right,’ Beryl answered. ‘They’ll get shorter when I wash the shirt.’ Then Dave said, ‘But the neck’s too small.’ ‘That’s all right,’ Beryl answered. ‘It’ll get bigger when you wear the shirt, Dave.’

 

1.  Answer these questions.

Why did Beryl want to buy Dave a new shirt?

Beryl want to buy Dave a new shirt, because Dave’s others shirt are very old.

 1. Why didn’t Dave want his wife to throw any of his old shirts away?

Dave want his wife to throw any of his old shirts away, because Dave liked his old shirt.

 1. Why didn’t Dave like the sleeves of his new shirt?

Dave didn’t like the sleeves of his new shirt, because sleeves was long.

 1. What did Beryl say about the sleeves?

Beryl say about the sleeves, what when become shorter when she wash the shirt.

 1. Why didn’t Dave like the collar of the shirt?

Dave didn’t like the collar of his new shirt, because collar was small.

 1. What did Beryl say about the collar?

Beryl say about the collar, what when he wear the shirt became bigger.

 

2. Opposites. Write these sentences. Put one word in each empty place.

 1. New clothes do not have holes in them, but old ones sometimes do.
 2. Sleeves don’t get long when you wash them. They get shorter.
 3. Good shirts are not cheap. They are rich.
 4. The neck of Dave’s shirt wasn’t too big. It was too small .
 5. Dave loved his old shirts, but he hates his new one.

 

3. Choose the right sentence for each picture and write it down.

 1. a. None of these shirts has got holes in it.
 2. Some of these shirts have got holes in them.
 3. All of these shirts have got holes in them.

 

 1. a. The sleeves are too long, and the collar is too small.
 2. The sleeves are too short, and the collar is too small.
 3. The sleeves are too short, and the collar is too big.
 4. The sleeves are too long, and the collar is too big.

 

Posted in Uncategorized

Ինքնաստուգում #6.մաթեմատիկա

29.04.2016թ.
Պարապմունք 49.
Ինքնաստուգում #6
 
1. 6/7,5/7, 4/7, 3/7,  2/7.
 
2. 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7.
 
3. 16/9=1.7/9
25/4=6.1/4
31/7=4.3/7
107/15=7.2/15
 
4.  1.1/3=4/3
2.1/8=17/8
15.11/14=221/14
205.7/8=1647/8
 
5. 10.1/3+25.2/3=35.3/3=36
109.7/15+108.1/3=217.12/15=217.4/5
225.1/6+4.1/2=229.4/6
6. 7.1/4<7.2/4
9<9.1/2
101.15/16<101.5/8
Խնդիր1400=7.
Պատ.`17,18,19,20.
Գնահատական.9-
Posted in Uncategorized

Ընկեր Հերմինեի և Միջին դպրոցի սովորողների այցելությունը…

Ապրիլի 29-ին Ընկեր Հերմինեն և Միջին դպրոցի երկու սովորող եկել էին նոր դպրոց:  Նրանք մեզ սովորեցրեցին մի ծրագիր, որը ավելի հարմար է, քան <<Word>> ծրագիրը: Այդ ծրագիրը կոչվում է <<MathOmir>>:Այն հեշտացնում է նշել կոտորակը և խառը թիվը, որոնք մենք ուսումնասիրում ենք: Շատ օգտակար և հետաքրքիր ծրագիր էր:Մենք`հինգերորդցիներս կշարունակենք ուսումնասիրել այդ ծրագիրը:

Posted in Uncategorized

Տնային Աշխատանք.29.04.2016.Հայրենագիտություն

Արտաշատ — Արտաշատը, ինչպես և Արմավիրը, Հայաստանի Հանրապե­տության ներկայիս քաղաքներից է, մարզային կենտրոն։ Ի տարբերություն Արմավիրի, որը նույնանուն մարզի կենտրոնն է, Արտաշատը Արարատի մարզկենտրոնն է, և դա պատահական չէ։ Այդ քաղաքները, ինչպես և նրանց հնամենի անվանակիցները, Արարատի հավերժական հայացքի տակ են։ Հայոց սրբազան լեռան աչքի առաջ շատ քաղաքներ են ծնունդ առել. դրանցից են Վաղարշապատը, որ առ այսօր գոյություն ունի նույն անունով և նույն տեղում, Դվինը, որ շուրջ կես հազարամյակ Հայաստանի մայրաքաղաքն էր, և ներկայիս մայրաքաղաք Երևանը։
Արտաշատը հիմնադրել է Արտաշես 1-ը՝ հին աշխարհի հռչակավոր զորավար Հաննիբալի խորհրդով։ «Հայկական Կարթագենը», ինչպես Արտաշատն անվանեցին ժամանակակիցները, միասնական հատա­կագիծ ունեցող մեծ ու գեղեցիկ քաղաք էր։
Տիգրանակերտ քաղաքի մասին մենք արդեն զրուցել ենք Տիգրան Մեծի մասին պատմող դասում:
Posted in Uncategorized

Տնային Աշխատանք. 29.04.2016.Մայրենի

 
Posted in Uncategorized

Homework.28.04.2016.English

Դասը՝ Short Stories /1 տեքստը կարդացեք, գրեք առաջադրանքները/

A. պատասխանեք հարցերին.

1. Why did Jack make long voyages?

One summer he came back from a long voyage and found new neighbours near his mother’s house. 

2. Where did Gloria live?

He lived in England, but he was often away with his ship.

3.Why did Jack think about Gloria all the time

I’ll think about you all the time, and I’ll write to you and send you a present from every port.’

4. Where did Jack send Gloria the parrot from?

Jack’s first port was Freetown in Africa, and he sent Gloria a parrot from there.

5. Where did Jack get Gloria’s letter about the parrot?

Jack’s first port was Freetown in Africa, and he sent Gloria a parrot from there.

6. What did Gloria do to the parrot?

It said, ‘Thank you for the parrot, Jack. It tasted much better than a chicken.’

 

B.գտեք այդ բառերի հականիշները

1. short-long

2. last-now

3. little-big

 4. old-young

5. ugly-beautiful

6.wine-true

7. worse-better

 

C.տեքստից գտեք և տեղադրեք  համապատասխան բառերը

Freetown is a port in West Africa. Jack and another sailor from his ship
went into a shop there and saw a beautiful bird. It was a red and grey parrot and
it said ‘Hullo,’ to them. Jack said to his friend, ‘I’m going send it to Gloria.
She’s the daughter of my mother’s neighbours. It will be a nice present for her,’ Then
Jack and his friend reached a restaurant and ate chicken and fried potatoes there.
They tasted very good.

Posted in Ռուսերեն, Uncategorized

Домашняя Задание.28.04.2016.Русский Язык.

книж. вар. стр.112 

выполните упр.17, 19,20.,

17. шумно-тихо

громко-тихо

вниз-верх

позади-впереди

говарить-молчать

потерять-найти

прилететь-полететь

везде-негде

медлить-бистро

согреться-зомерзать

19. 1. Мальчик гулял по лесу. Он увидел девочку.

2. Девочка что-то искала. Она  потеряла своего скворца.

3. Окно всегда закрывали. Но в этот день оно было открыто.

4. Борька улетел в лес. Он мог замёрзнуть в лесу.

5. Мальчик и девочка стали вместе искать Борьку.Они увидели его на ёлке.

6. Дерево было видно издалека. Оно  казалось высоким.

20.  Аисты

Летом мы поехали в деревню. Недалеко от нашего дома росло дерево.Оно было высокое и старое. Однажды на него сел аист. Он  долго осматривал дерево, а потом улетел. На следующее утро мы  увидели на дереве уже двух аистов. Мы  стали строить гнездо. Скоро оно  было готово.

 

 

Posted in Uncategorized

Տնային Աշխատանք.28.04.2016.Հայրենագիտություն

Երվանդաշատ

Երվանդաշատ մայրաքաղաքը գտնվել է Այրարատ նահանգի Երասխաձոր գավառում, Արաքս գետի ձախ ափին: Եղել է Երվանդունիների թագավորության վերջին մայրաքաղաքը: Հիմնադրել է Երվանդ Դ թագավորը` մ.թ.ա. III դ. վերջին: Ժամանակագրական առումով Երվանդաշատը Հայաստանի երրորդ մայրաքաղաքն է: Երվանդաշատի հազիվ նշմարվող փլատակներն այսօր գտնվում են Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ գյուղի մոտ: Պահպանվել են պարիսպների և տարբեր շինությունների հետքեր, միջնադարյան 2 եկեղեցիների փլատակներ, խաչքարեր և վիմագիր արձանագրություններ:

Ըստ Մովսես Խորենացու, մայրաքաղաքը Արմավիրից Երվանդաշատ տեղափոխելը պայմանավորված էր Երասխ գետի հունը փոխելու իրողությամբ և ռազմավարական նշանակությամբ: Նոր մայրաքաղաքը հնի համեմատությամբ առավել ջրառատ էր և ուներ ամուր դիրք:

Միջնաբերդը կառուցվել է միակտուր, ապառաժ բլրի վրա: Այն ուներ հսկա որձաքարերով շարված և երկաթե գամերով իրար միացված հաստապատ պարիսպ ու պաշտպանական այլ կառույցներ, ջրամատակարարման հատուկ համակարգ և բազմաթիվ կացարաններ: Պարիսպների պատերի մեջ տեղադրվել են պղնձե դռներ և երկաթե սանդուղքներ, որոնց մեջ թաքնված որոգայթներ են տեղադրվել:

Ախուրյան և Արաքս գետերի միախառնման վայրից աջ, Երվանդ Դ թագավորը մ.թ.ա. III դ. վերջին հիմնադրել է նաև Երվանդակերտ արքունական դաստակերտը, որն իր անառիկությամբ և շքեղ հորինվածքով եզակի կառույց էր:Մինչև IV դ. կեսերը Երվանդաշատը հին Հայաստանի խոշորագույն քաղաքներից էր: Ուներ 50 հազար բնակիչ, զարգացած առևտուր և մշակույթ:

Ըստ Փավստոս Բուզանդի, Երվանդաշատի համար ճակատագրական դարձան IV դ. պարսկական արշավանքները: Պարսից Շապուհ արքայի զորքերը 360-ական թվականներին կործանեցին Երվանդաշատը: Բնակչության մեծ մասը գերեվարվեց, և երբեմնի ծաղկուն մայրաքաղաքը վերածվեց ավատական բերդաքաղաքի:

Երվանդաշատը 360–ական թթ կործանել են պարսից զորքերը։ Պահպանվել են Երվանդաշատի ավերակները։ Պահպանվել են պարիսպների հետքերը, փողոցների ու շենքերի փլատակները, ինչպես նաև խաչքարեր և վիմագիր արձանագրություններ։

Posted in Uncategorized

Տնային Աշխատանք.28.04.2016.Բնագիտություն

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԿԵՆՍՆԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Տարբեր կենդանիներ բոլորս ենք տեսել բնության մեջ, շրջակա միջա­վայրում, դպրոցամերձ տարածքում, բակում, նույնիսկ տանը: Նկատել ենք, որ կենդանիները հեշտությամբ կարող ենք տարբերել բույսերից: Դրանում կարևոր են կենդանիների կառուցվածքի և կենսագործունեության առանձ­նահատկությունները: Նշենք դրանցից հիմնականները:

Նախ՝ կենդանիները տարբեր չափ­ի են, կազմված են տարբեր մասերից:

Բայց բոլոր կենդանիների մարմինը համաչափ է: Մարմնի մի մա­սը կամ հատվածը կարծես կրկնում է մյուսը:

Բույսերի նման՝ կենդանիների մարմինն ունի տարբեր օրգաններ, ո­րոնցից մեկ գործառույթ կատարողները միասին կազմում են օրգանների մի համակարգ: Կենդանիների զգալի մա­սին բնորոշ են սննդառության, շնչա­ռության, բազմացման և այլ օրգանների համակարգերը։

Իրար հետ համեմատելով տարբեր տարիքի կենդանիներ՝ կգտնենք մի կարեոր առանձնահատկություն ևս. կենդանիներն աճում են ամբողջ մարմնով և մինչև որոշակի տարիք:

Կենդանիների ճնշող մասր կարող է տեղաշարժվել և կատարել տար­բեր շարժումներ: Այդ նպատակով նրանք ունեն մարմնի առանձնահատուկ մասեր, շարժվելու օրգաններ ե բազմաթիվ հարմարանքներ: Փոքր կենդա­նիների մտրակները և թարթիչները, որդերի խոզանները, շատ միջատների թևերը և ոտիկները, ձկների լողակները, թռչունների թևերը և ոտքերը, կաթ­նասունների վերջույթները տեղաշարժվելու համար են: Տեղա­շարժվելու միջոցով կենդանիները գտնում են սնունդ: Այդ նպատակով նրանք անցնում են մեծ հեռավորություն, հաղթահարում մեծ տարածություն: Հիշենք, որ բույսերի մեծ մասն ունի արմատ, որի միջոցով ամրանում է հողում և չի տեղաշարժվում։
Կենդանիների առանձնահատկություն է նաև այն, որ նրանք սնվում են բույսերով, սնկերով կամ այլ կենդանիներով:

Կենդանիներր բազմանում են և տարածվում բնության մեջ: Դա բնո­րոշ է բոլոր կենդանի օրգանիզմներին: Սակայն կենդանիների մեծ մասր բազմանում է հիմնականում սեռական ճանապարհով:

Կենդանիների մասին գիտությունր կոչվում է կենդանաբանություն: